Fose septice

Hospi Clean

Cod: BL007

Pret: 100 Lei

DESPRE NOIBiologic Solutions S.A. este o firma cu capital integral românesc înființată în anul 2011.

Misiunea companiei noastre este de a genera valoare clienților noștri în contextul unui mediu înconjurător mai curat.


Preocuparea pentru mediu, pentru tot ceea ce inseamnă Terra, a dus la naşterea gamei de produse Bio|Logic®. Folosirea produselor Bio|Logic® reprezintă răsplatirea naturii pentru tot ceea ce ne-a oferit şi continuă să ne ofere. Produsele Bio|Logic® sunt soluţia naturii.


Noi, Biologic Solutions, suntem onoraţi sa fim mijlocul de exprimare al naturii, să punem în practica ceea ce însăşi natura ne-a oferit ca soluţie pentru problemele pe care omenirea le-a generat de-a lungul existenţei sale.


Produsele din gama 
Bio|Logic® sunt rezultatul a peste zece ani de cercetare. Selectarea algelor, bacteriilor şi enzimelor folosite pentru producerea fiecare produs în parte reprezintă garanţia succesului.


Prin utilizarea produselor noastre clienții obțin prin cheltuieli semnificativ reduse față de metodele tradiționale o  rezolvare rapidă a problemelor de mediu pe care le generează.


Produsele din gama Bio|Logic® sunt 100% biologice, 100% nepatogene si 100% nepoluante.PROBLEMELE DE MEDIU ALE SPITALELORSpecificul Sistemului Sanitar face ca activitățile de zi cu zi din Spitale să aibă impact negativ asupra mediului înconjurător. Maniera in care un Spital își organizează managementul deșeurilor are impact asupra conformității cu legislația în vigoare în materie.


Exigența cerută de Ministerul Mediului în materie face foarte dificilă conformarea unităților sanitare în ceea ce privește respectarea parametrilor.


Managementul apelor uzate produse de Spitale sunt parte a acestor exigențe și totodată condiție esențială pentru obținerea și deținerea Avizului de Mediu. Totodată, companiile de utilități care preiau apele uzate și-au intensificat presiunile exercitate asupra Spitalelor în sensul respectării cu strictețe a normativelor în vigoare. 


Condițiile de descărcare a apelor uzate sunt guvernate de HG 188/2002 – normativul NTPA-001 și HG 352/2005 – normativul NTPA-002.


Problemele pe care noi le rezolvăm sunt legate de cele două surse de ape uzate pe care le generează un Spital: 


1. Apa provenită din SEPARATORUL DE GRĂSIMI din bucătăria Spitalului 

2. Apa provenită de la TOALETELE Spitalului.


Neconformitatea cu condițiile de deversare a apelor uzate le crează Spitalelor următoarele probleme:


1. Imposibilitatea obținerii Avizului de Mediu;

2. Imposibilitatea confirmării Avizului de Mediu în cazul unui audit în Spital;

3. Supratarifarea de către companiile de utilități publice a apei neconforme descărcate de către Spitale – apele uzate sunt tarifate în București cu de 5 ori valoarea normală a tarifului apei conforme cu standardele;

4. Suspendarea preluării apelor uzate de către companiile de utilități până la conformarea apelor uzate cu normativele în vigoare 


Toate aceste probleme au ca rezultat perturbarea activității Spitalului sau chiar suspendarea acesteia.Noi, Biologic Solutions, considerăm că aceste probleme sunt rezolvabile la costuri competitive și cu minimum de efort din partea Managementului Spitalelor.


SOLUȚIA PROBLEMELOR DE MEDIU


Soluția pe care o propunem Spitalelor din România pentru a fi conforme cu normativele de deversare a apelor uzate este Hospi|cLean®.CE ESTE Hospi|cLean®?Hospi|cLean® este o Soluție biologică concepută special pentru epurarea apelor uzate din spitale.


Tratează apa uzată din separatoarele de grăsimi și fosele septice sau canalele/bazinele colectoare. În cazul în care Spitalul nu dispune de bazin colector a apelor uzate, tratamentul poate fi aplicat direct în toalete.


Produsul utilizat în cadrul soluției conține o formulă biologic activă formată dintr-un amestec patentat de tulpini bacteriene care digeră cu rapiditate resturile organice. Produsul satisface din punct de vedere legal cerințele de mediu, bacteriile utilizate fiind nepatogene și necontaminante.


Soluția Hospi|cLean® este folosită cu succes în biodegradarea resturilor organice din apele uzate!


Este o soluție 100% biologică, 100% nepatogenă, 100% nepoluantă.AVANTAJE:


stabilizează parametrii apei uzate în limitele legale (NTPA 002 sau NTPA 001, după caz) 

elimină mirosurile neplăcute degajate de fermentare în 48 de ore de la începerea tratamentului

descompune și elimină încărcările organice ale apei

curăță rețeaua de scurgere și de canalizare interioară a spitalului

înlocuiește vidanjarea separatorului de grăsimi și/sau a foselor septice

Nu afectează solul sau apa 

Presupune efort minim din partea Managementului Spitalului


PERFORMANȚE:


diminuarea cu peste 90% a materiilor solide în suspensie, fosforului și azotului

menține pH-ul apei în parametri normali

menține constant și pe termen lung apa uzată în parametrii legali (NTPA- 001/NTPA-002)

metodă mai ieftină și mai rapidă decât curățarea manuală sau mecanică  a apelor uzate


ABOUT USBiologic Solutions S.A. is a 100% Romanian owned company founded in 2011.

Our mission is to generate value for our clients in the context of a cleaner environment.


The Concern for the environment, everything about Earth, gave rise to the Bio|Logic® products range. Using Bio|Logic® is the reward for all that nature has given us and continues to give us. Bio|Logic® Products are the solution of nature.


We, Biologic Solutions, we are honored to be the nature's mean of expression, to put into practice what nature gave us as a solution to problems that mankind has generated throughout its existence.


Bio|Logic® products range are the result of over ten years of research. Selection of algae, bacteria and enzymes used to produce each product is the guarantee of success.


By using our products the customers gain by significantly reduced costs compared to traditional methods a quick solution to environmental problems they generate.


Bio|Logic® products are 100% biological, 100% clean non-pathogenic and 100% non-polutant.
HOSPITALS' ENVIRONMENTAL PROBLEMS


Specifics of the Health System makes daily Hospitals' activities have negative impact on the environment. The manner in which a hospital organizes the waste management has impact on the compliance with legislation in force.


The Ministry of Environment expectations makes difficult for the health units to be copliant.


The management of the wastewater produced by the Hospitals are part of these requirements and also essential for hospitals licenceing. 


The problems that we solve are related to the two sources of wastewater generated by a hospital:


1. Water from the Hospital's GREASE TRAP from kitchen

2. Water from Hospital's TOILETS.


ENVIRONMENTAL PROBLEMS SOLUTION


The solution we propose for Gambia's hospitals to comply with wastewater discharge regulations is Hospi|cLean®.WHAT Hospi|cLean® is?Hospi|cLean® is a solution designed specifically for biological wastewater treatment in hospitals.


It treates wastewater from grease separators and septic tanks or canals/ collecting basins. If the hospital does not have a collecting basin wastewater treatment can be applied directly from the toilets.


The product used in the solution contains a biologically active formula comprising a proprietary mixture of bacteria strains that digest the organic waste quickly. The product meets the environmental legal requirements, the bacteria being non-pathogenic and non-contaminant.


The Hospi|cLean® sollution is successfully used in biodegradation of organic waste from wastewater!


Is a 100% biological solution,  100% non-pathogenic, 100% non-pollutant.
ADVANTAGES:


stabilizes wastewater's parameters within legal limits 

eliminates the fermentation odors within 48 hours from treatment start

decomposes and removes the organic load of the water

cleans the drain and sewer network inside the hospital

replace the grease separator discharge and/or septic tank

does not affect land or water

it requires minimal effort for the hospital management


PERFORMANCES:


decreases by more than 90% the suspended solids, phosphorus and nitrogen

maintains water's pH within normal parameters

maintains constant and on long-term the wastewater in legal parameters 

cheaper and faster way than manual or mechanical cleaning wastewaterCopyright © 2015-2018 All Rights Reserved

Powered by codeplant.ro